InsERT Subiekt GT na 3 stanowiska (SGT)

576,00

Subiekt GT to nowoczesny system sprzeday stworzony z myl o firmach. które poszukuj sprawnego narzdzia wspomagajcego caociow obsug dziau handlowego. sklepu. punktu usugowego. rzemielniczego. itp.

Subiekt GT jest kolejn wersj znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4. Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dziki bogatej funkcjonalnoci i prostej. intuicyjnej obsudze. program sprawdza si w kadej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwizania biznesowe sprawiaj. e Subiekt to najczciej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzeday.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposaonym w najnowsze rozwizania interfejsowe czynice go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla uytkownika. Jednoczenie jego wszechstronno i moliwoci konfiguracji czyni go produktem niemal dla kadego.

Subiekt GT jest czci linii InsERT GT. która zawiera równie Rachmistrza GT – program do prowadzenia ksigowoci w formie ksiki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczatowanego. Rewizora GT – program do prowadzenia ksigi handlowej. Gratyfikanta GT – system kadrowo-pacowy oraz Gestora GT – system zarzdzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2. który w bezpatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe moliwoci Subiekta GT:

pena obsuga wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
prowadzenie kartoteki kontrahentów. obejmujcej równie informacje typu CRM; moliwo definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
prowadzenie kartoteki towarów. usug. kompletów i opakowa zwrotnych z rozbudowan kalkulacj cen (10 poziomów cen sprzeday. w tym ceny walutowe);
peny rozdzia dokumentów magazynowych i handlowych. pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
obsuga przedpat. patnoci kart kredytow oraz sprzeday kredytowanej;
obsuga zamówie z rezerwacj towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
rozbudowana obsuga rachunków bankowych (zotówkowych lub walutowych) z operacjami wpaty. wypaty i transferu (plus opaty prowizyjne. wycigi. itp.);
pena obsuga rozrachunków (nalenoci i zobowiza). w tym rozrachunków wielowalutowych;
wiele rónorodnych zestawie. raportów i analiz; moliwo tworzenia wasnych raportów;
rozbudowana obsuga urzdze zewntrznych (kasy fiskalne. drukarki fiskalne. wagi etykietujce. czytniki kodów paskowych);
pena integracja z systemem zarzdzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
pena integracja z komputerow ksig przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-ksigowym Rewizor GT.

Uytkownikom. którzy chcieliby dopasowa Subiekta GT do specyficznych potrzeb. polecamy Sfer dla Subiekta GT – dodatek umoliwiajcy rozbudow systemu sprzeday. Funkcjonalno Subiekta GT rozszerz równie specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT. zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem. oscGT i Sello stwarza cakiem nowe moliwoci. sprzyjajc poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mog by sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT). jak i na aukcjach (Sello).

Najwaniejsze cechy programu Subiekt GT

Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla maych i rednich przedsibiorstw.
Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
Intuicyjny kreator wdroeniowy umoliwiajcy atwe rozpoczcie pracy z programem.
Moliwo elektronicznego wysyania danych do biura rachunkowego.
Ewidencjonowanie uytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnie do wykonywania okrelonych operacji.
Rozwizania interfejsowe zapewniajce najwysz ergonomi i wygod pracy (moliwo uruchamiania moduów w zakadkach jak w przegldarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list. wyszukiwanie. sortowanie. filtrowanie. zarzdzanie kolumnami i wiele innych).
Stay monitoring kondycji firmy dziki szeregowi zestawie.
Szereg skrótów klawiszowych umoliwiajcych obsug programu wycznie za pomoc klawiatury.
Moliwo tworzenia wasnych raportów i zestawie w oparciu o technologie SQL. XML i COM.
Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000. 2005 lub 2008 zapewniajcy wysok wydajno i bezpieczestwo pracy.
Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (gówne). Moliwo zaawansowanego zarzdzania wydrukami graficznymi z poziomu programu. wraz z moliwoci ich edycji.
Zaawansowane zarzdzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). wraz z pen histori. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

atwe wybieranie kontrahentów do dokumentów. zarówno z listy. jak i z mechanizmu InsTYNKT. który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez uytkownika fragmentu tekstu zwizanego z kontrahentem.
atwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostpny z widocznej listy (moliwo filtrowania). za pomoc mechanizmu InsTYNKT. jak i z uyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
Podgld wystawionych ju dokumentów oraz moliwo ich edytowania.
Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
Multipodgld dokumentów w widoku HTMLowym.
Moliwo wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych. jak i tekstowych.
Moliwo wysyania dokumentu w formacie PDF drog elektroniczn.
Moliwo drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartoci dokumentu.
Rozliczanie dokumentu za pomoc jednego kliknicia. jak równie ledzenie historii rozliczenia.
atwe i rozbudowane moliwoci filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
Moliwo dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
Dostp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
ledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
Moliwo potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
Moliwo wpisywania wasnych uwag do dokumentu.
Moliwo przypisywania dowolnej. definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane s m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów ksigowych.
Dostpno rónych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
Moliwo parametryzowania ustawie dokumentów.
Moliwo uniewaniania dokumentów.
Wysyanie i pobieranie dokumentów za pomoc mechanizmu komunikacji plikowej.

Dokumenty sprzeday

Obsuga podstawowych typów dokumentów: faktur sprzeday. rachunków sprzeday. paragonów. paragonów imiennych. faktur detalicznych na podstawie paragonów. korekt faktur. zwrotów detalicznych. faktur zaliczkowych.
Konfigurowalno kolejnoci wydawania towarów: FIFO. LIFO. wg terminów wanoci.
Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
Sprzeda towarów poprzez warto.
Wystawianie dokumentów sprzeday w rónych walutach po rónych kursach.
Pobieranie kursów walut za pomoc mechanizmu InsMail.
Moliwo przeliczania wstawionych ju pozycji wg innych cen.
Obsuga handlu z krajami UE oraz spoza UE.
Obsuga transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
Moliwo sprzeday usug jednorazowych. czyli takich. których nie chcemy ewidencjonowa w kartotece towarów.
Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domylny rabat przypisany kontrahentowi. towarom. aktualn promocj lub podany rcznie.
Automatyczne wyliczanie podatku VAT ju w fazie wypisywania dokumentu.
Definiowanie innego odbiorcy towaru ni patnik dokumentu.
Moliwo dobierania rabatów do zadeklarowanej wartoci dokumentu.
Obsuga przedpat od kontrahentów do dokumentów.
Patnoci gotówkowe. kartami patniczymi. przelewem. kredytowe. kredytem kupieckim z okrelonym terminem patnoci.
Moliwo definiowania do jakiej kasy zostaa dokonana gotówkowa patno dokumentu.
Definiowanie na jaki rachunek bankowy zostaa dokonana patno przelewem.
Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych. wraz ze statusami fiskalizacji.
Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzeday z kasy fiskalnej.
Moliwo samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego. jeli odbiór sprzeday z kasy fiskalnej jest niemoliwy.
Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawa towar z magazynu natychmiast po zapisaniu. czy w terminie póniejszym.
atwe wypisywanie korekt do faktur sprzeday i zwrotów detalicznych za pomoc jednego kliknicia na dokumencie.
Moliwo wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejcych w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdroeniem programu).

Dokumenty zakupu

Ewidencjonowanie zewntrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu. rachunki zakupu. korekty faktur zakupu.
Moliwo wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczatowych.
Obsuga wystawiania i potwierdzania not korygujcych.
Ewidencjonowanie zewntrznych dokumentów za pomoc ich numerów oryginalnych. jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
Kontrola unikalnoci numerów oryginalnych dokumentów.
atwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujcych za pomoc jednego kliknicia na dokumencie korygowanym.
Moliwo skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

Wystawianie dokumentów zamówie od klientów oraz do dostawców.
Moliwo przeksztacania zamówie w dokumenty handlowe. jak i magazynowe.
Przeksztacanie zamówie od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
Ewidencjonowanie wpat od klientów na poczet zamówie za pomoc faktur zaliczkowych.
Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: rónicowa i proporcjonalna.
Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
Moliwo wyboru wysyania do drukarki fiskalnej nazw towarów wystpujcych na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
Moliwo wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejciowym obowizywania rónych stawek VAT na towary wystpujce w zamówieniu.

Dokumenty magazynowe

Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym take z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru midzy magazynami (oddziaami).
Ewidencjonowanie wyda i przyj wewntrznych za pomoc dokumentów przychodu i rozchodu wewntrznego.
Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: peny i uproszczony (szybki).
Moliwo wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzeday jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wyda lub przyj zewntrznych.
Przeksztacanie dokumentu magazynowego do faktury zwykej. faktury RR. paragonu i paragonu imiennego.
Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
Moliwo skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujcych towar.
Prowadzenie penej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
Moliwo ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierajcym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

Ewidencjonowanie zewntrznych dokumentów jako faktury zakupu. dokumentów kasowych (KP. KW) w definiowanych przez uytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla kadej kasy. Modu wspólny z Rewizorem GT.
Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpata na konto. wypata z konta) z podziaem na rachunki bankowe podmiotu. Modu wspólny z Rewizorem GT.
Moliwo dopisywania transferów bankowych pomidzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone s operacje wpaty i wypaty z konta.
Moliwo okrelania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wycigów bankowych.
Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe musz by ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
Moduy rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
Obsuga 4 rodzajów rozrachunków: (N) nalenoci. (Z) zobowizania. (SN) spaty nalenoci. (SZ) spaty zobowizania.
Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców. dostawców. pracowników. urzdów skarbowych i oddziaów ZUS.
Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostpna jest równie moliwo rcznego wprowadzenia rozrachunków.
Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo. zbiorczo. przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu. za pomoc dokumentu kompensacyjnego.
Obsuga programu ródowego (Subiekt GT. Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w moduach rozrachunkowych.
Obsuga cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT patnych kart patnicz lub ratalnie. Naleno na centrum autoryzacji kart patniczych jest automatycznie wizana ze spat nalenoci na patnika (odbiorc dokumentu).
Pena historia rozrachunków – moliwo obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzie (3 zestawienia standardowe).
Modu Kompensaty. umoliwiajcy ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
Obsuga 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna. kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.

Kartoteki

Kartoteka kontrahentów z podziaem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
Moliwo przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domylny rabat. patno. itd.
Moliwo dodawania zdjcia do kontrahenta.
Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
Moliwo definiowania 8 pól wasnych.
Moliwo ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
Deaktywacja nieuywanych kontrahentów.
Przesyanie danych o kontrahentach do innych oddziaów za pomoc komunikacji plikowej.
Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez email. telefon. fax. oraz numery komunikatorów internetowych.
Ewidencja asortymentu w podziale na towary. usugi. komplety i opakowania.
Moliwo montowania kompletów ze skadników zgodnie ze specyfikacj.
Przesyanie danych o towarach midzy oddziaami za pomoc komunikacji plikowej.
Deaktywowanie nieuywanych pozycji kartoteki towarowej.
Rozbudowana kalkulacja cen z uwzgldnieniem wielu poziomów cen. wasnych narzutów. mar. ce. itd.
Specyfikowanie danych niezbdnych do wspópracy z urzdzeniami zewntrznymi (nazwa fiskalna. kod PLU. towar do waenia na wadze etykietujcej. otwarta cena w kasie fiskalnej).
Moliwo przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
Moliwo przypisania sprzeday towaru przez warto.
Definiowanie rónych stawek VAT przy zakupie i sprzeday.
Definiowanie powizanego asortymentu. który automatycznie jest wstawiany do zawartoci dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
Definiowanie danych niezbdnych do deklaracji Intrastat.
Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
Definiowanie do 8 pól wasnych asortymentu towarowego.
Moliwo wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej. m.in. zmiany stawek VAT. PKWiU. cechy. grupy.
Kartoteka wspólników i wacicieli.
Kartoteka instytucji z podziaem na urzdy skarbowe i oddziay ZUS.
Obsuga wielu innych sowników kartotekowych zebranych w module Sowniki.

Wspópraca z urzdzeniami zewntrznymi

Drukowanie dokumentów za pomoc drukarek graficznych i tekstowych.
Obsuga ponad 100 modeli kas fiskalnych.
Obsuga prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
Obsuga prawie 20 modeli wag etykietujcych.
Moliwo wspópracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS). wraz z obsug kodów ze zmienn iloci. cen i wag.
Udostpnione przesyanie i importowanie danych o towarach. odbiór sprzeday. raporty dobowe i okresowe. oraz wiele innych operacji.
Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnoci ich wykonywania.
Mechanizm synchronizacji zapewniajcy zgodno danych midzy Subiektem GT a urzdzeniami.
Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostae funkcjonalnoci

Obsuga deklaracji Intrastat.
Definiowanie promocji na okrelone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
Definiowanie i generowanie wielu cenników.
Moliwo wykonywania przeceny z moliwoci wyboru cen. które maj ulec zmianie. sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrglaniem zarówno do penych groszy/zotych. jak i do kocówek „.99”.
Moliwo zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów. jak i kontrahentów za pomoc wielu szablonów.
Wiele zestawie prezentujcych sprzeda oraz zakupy w wielu ujciach w wybranym okresie. stan rozrachunków. rejestry VAT sprzeday i zakupu oraz wiele innych.
Moliwo tworzenia wasnych zestawie opartych na technologii SQL. XML. COM.
Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
Moliwo tworzenia wasnych wzorców wydruku w oparciu o istniejce ju wzorce fabryczne.
Moliwo eksportowania i importowania wzorców.
Konfigurowalna kontrola poprawnoci NIPu kontrahentów oraz rachunków bankowych.
Rozbudowane parametry i sowniki zebrane w dedykowanych i osobnych moduach. Dodatkowo. kontekstowo wybrane parametry i sowniki s równie dostpne z poziomu kadego moduu.
Moliwo szczegóowego okrelenia uprawnie do wszystkich opcji w programie (Sowniki-Personel).
Obsuga programu za pomoc klawiatury.
Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt. mikroSubiekt dla Windows. Subiekt 4. Subiekt 5/Euro. Subiekt dla Windows.
Rozbudowana archiwizacja danych: moliwo archiwizacji w trakcie pracy programu. archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalno dla biur rachunkowych). ustawianie harmonogramu archiwizacji. dowolne tworzenie nazwy archiwum. moliwo ustalania kompresji archiwum oraz moliwo zabezpieczenia archiwum hasem.
Praca sieciowa i moliwo definiowania wielu uytkowników programu.
Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000. 2005. 2008 lub 2008 R2.
Unikatowy mechanizm InsMaila informujcy o wanych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut. dostpne nowe wersje programu).
Archiwizacja baz danych z moliwoci ustalania harmonogramów.
Kontekstowy system pomocy uruchamiajcy temat zgodny z miejscem wywoania.
Pena integracja z programem ksigowym Rachmistrz GT (ksiga przychodów i rozchodów. podatek zryczatowany). wspólna kartoteka kontrahentów.
Pena integracja z programem ksigowym Rewizor GT (ksiga handlowa). wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
Pena integracja z programem Gestor GT (zarzdzanie relacjami z klientami). wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Opis

InsERT Subiekt GT na 3 stanowiska (SGT)

Subiekt GT to nowoczesny system sprzeday stworzony z myl o firmach. które poszukuj sprawnego narzdzia wspomagajcego caociow obsug dziau handlowego. sklepu. punktu usugowego. rzemielniczego. itp.

Subiekt GT jest kolejn wersj znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4. Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dziki bogatej funkcjonalnoci i prostej. intuicyjnej obsudze. program sprawdza si w kadej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwizania biznesowe sprawiaj. e Subiekt to najczciej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzeday.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposaonym w najnowsze rozwizania interfejsowe czynice go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla uytkownika. Jednoczenie jego wszechstronno i moliwoci konfiguracji czyni go produktem niemal dla kadego.

Subiekt GT jest czci linii InsERT GT. która zawiera równie Rachmistrza GT – program do prowadzenia ksigowoci w formie ksiki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczatowanego. Rewizora GT – program do prowadzenia ksigi handlowej. Gratyfikanta GT – system kadrowo-pacowy oraz Gestora GT – system zarzdzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2. który w bezpatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe moliwoci Subiekta GT:

pena obsuga wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
prowadzenie kartoteki kontrahentów. obejmujcej równie informacje typu CRM; moliwo definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
prowadzenie kartoteki towarów. usug. kompletów i opakowa zwrotnych z rozbudowan kalkulacj cen (10 poziomów cen sprzeday. w tym ceny walutowe);
peny rozdzia dokumentów magazynowych i handlowych. pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
obsuga przedpat. patnoci kart kredytow oraz sprzeday kredytowanej;
obsuga zamówie z rezerwacj towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
rozbudowana obsuga rachunków bankowych (zotówkowych lub walutowych) z operacjami wpaty. wypaty i transferu (plus opaty prowizyjne. wycigi. itp.);
pena obsuga rozrachunków (nalenoci i zobowiza). w tym rozrachunków wielowalutowych;
wiele rónorodnych zestawie. raportów i analiz; moliwo tworzenia wasnych raportów;
rozbudowana obsuga urzdze zewntrznych (kasy fiskalne. drukarki fiskalne. wagi etykietujce. czytniki kodów paskowych);
pena integracja z systemem zarzdzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
pena integracja z komputerow ksig przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-ksigowym Rewizor GT.

Uytkownikom. którzy chcieliby dopasowa Subiekta GT do specyficznych potrzeb. polecamy Sfer dla Subiekta GT – dodatek umoliwiajcy rozbudow systemu sprzeday. Funkcjonalno Subiekta GT rozszerz równie specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT. zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem. oscGT i Sello stwarza cakiem nowe moliwoci. sprzyjajc poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mog by sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT). jak i na aukcjach (Sello).

Najwaniejsze cechy programu Subiekt GT

Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla maych i rednich przedsibiorstw.
Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
Intuicyjny kreator wdroeniowy umoliwiajcy atwe rozpoczcie pracy z programem.
Moliwo elektronicznego wysyania danych do biura rachunkowego.
Ewidencjonowanie uytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnie do wykonywania okrelonych operacji.
Rozwizania interfejsowe zapewniajce najwysz ergonomi i wygod pracy (moliwo uruchamiania moduów w zakadkach jak w przegldarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list. wyszukiwanie. sortowanie. filtrowanie. zarzdzanie kolumnami i wiele innych).
Stay monitoring kondycji firmy dziki szeregowi zestawie.
Szereg skrótów klawiszowych umoliwiajcych obsug programu wycznie za pomoc klawiatury.
Moliwo tworzenia wasnych raportów i zestawie w oparciu o technologie SQL. XML i COM.
Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000. 2005 lub 2008 zapewniajcy wysok wydajno i bezpieczestwo pracy.
Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (gówne). Moliwo zaawansowanego zarzdzania wydrukami graficznymi z poziomu programu. wraz z moliwoci ich edycji.
Zaawansowane zarzdzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). wraz z pen histori. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

atwe wybieranie kontrahentów do dokumentów. zarówno z listy. jak i z mechanizmu InsTYNKT. który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez uytkownika fragmentu tekstu zwizanego z kontrahentem.
atwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostpny z widocznej listy (moliwo filtrowania). za pomoc mechanizmu InsTYNKT. jak i z uyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
Podgld wystawionych ju dokumentów oraz moliwo ich edytowania.
Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
Multipodgld dokumentów w widoku HTMLowym.
Moliwo wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych. jak i tekstowych.
Moliwo wysyania dokumentu w formacie PDF drog elektroniczn.
Moliwo drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartoci dokumentu.
Rozliczanie dokumentu za pomoc jednego kliknicia. jak równie ledzenie historii rozliczenia.
atwe i rozbudowane moliwoci filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
Moliwo dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
Dostp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
ledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
Moliwo potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
Moliwo wpisywania wasnych uwag do dokumentu.
Moliwo przypisywania dowolnej. definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane s m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów ksigowych.
Dostpno rónych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
Moliwo parametryzowania ustawie dokumentów.
Moliwo uniewaniania dokumentów.
Wysyanie i pobieranie dokumentów za pomoc mechanizmu komunikacji plikowej.

Dokumenty sprzeday

Obsuga podstawowych typów dokumentów: faktur sprzeday. rachunków sprzeday. paragonów. paragonów imiennych. faktur detalicznych na podstawie paragonów. korekt faktur. zwrotów detalicznych. faktur zaliczkowych.
Konfigurowalno kolejnoci wydawania towarów: FIFO. LIFO. wg terminów wanoci.
Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
Sprzeda towarów poprzez warto.
Wystawianie dokumentów sprzeday w rónych walutach po rónych kursach.
Pobieranie kursów walut za pomoc mechanizmu InsMail.
Moliwo przeliczania wstawionych ju pozycji wg innych cen.
Obsuga handlu z krajami UE oraz spoza UE.
Obsuga transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
Moliwo sprzeday usug jednorazowych. czyli takich. których nie chcemy ewidencjonowa w kartotece towarów.
Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domylny rabat przypisany kontrahentowi. towarom. aktualn promocj lub podany rcznie.
Automatyczne wyliczanie podatku VAT ju w fazie wypisywania dokumentu.
Definiowanie innego odbiorcy towaru ni patnik dokumentu.
Moliwo dobierania rabatów do zadeklarowanej wartoci dokumentu.
Obsuga przedpat od kontrahentów do dokumentów.
Patnoci gotówkowe. kartami patniczymi. przelewem. kredytowe. kredytem kupieckim z okrelonym terminem patnoci.
Moliwo definiowania do jakiej kasy zostaa dokonana gotówkowa patno dokumentu.
Definiowanie na jaki rachunek bankowy zostaa dokonana patno przelewem.
Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych. wraz ze statusami fiskalizacji.
Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzeday z kasy fiskalnej.
Moliwo samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego. jeli odbiór sprzeday z kasy fiskalnej jest niemoliwy.
Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawa towar z magazynu natychmiast po zapisaniu. czy w terminie póniejszym.
atwe wypisywanie korekt do faktur sprzeday i zwrotów detalicznych za pomoc jednego kliknicia na dokumencie.
Moliwo wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejcych w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdroeniem programu).

Dokumenty zakupu

Ewidencjonowanie zewntrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu. rachunki zakupu. korekty faktur zakupu.
Moliwo wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczatowych.
Obsuga wystawiania i potwierdzania not korygujcych.
Ewidencjonowanie zewntrznych dokumentów za pomoc ich numerów oryginalnych. jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
Kontrola unikalnoci numerów oryginalnych dokumentów.
atwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujcych za pomoc jednego kliknicia na dokumencie korygowanym.
Moliwo skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

Wystawianie dokumentów zamówie od klientów oraz do dostawców.
Moliwo przeksztacania zamówie w dokumenty handlowe. jak i magazynowe.
Przeksztacanie zamówie od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
Ewidencjonowanie wpat od klientów na poczet zamówie za pomoc faktur zaliczkowych.
Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: rónicowa i proporcjonalna.
Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
Moliwo wyboru wysyania do drukarki fiskalnej nazw towarów wystpujcych na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
Moliwo wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejciowym obowizywania rónych stawek VAT na towary wystpujce w zamówieniu.

Dokumenty magazynowe

Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym take z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru midzy magazynami (oddziaami).
Ewidencjonowanie wyda i przyj wewntrznych za pomoc dokumentów przychodu i rozchodu wewntrznego.
Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: peny i uproszczony (szybki).
Moliwo wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzeday jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wyda lub przyj zewntrznych.
Przeksztacanie dokumentu magazynowego do faktury zwykej. faktury RR. paragonu i paragonu imiennego.
Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
Moliwo skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujcych towar.
Prowadzenie penej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
Moliwo ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierajcym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

Ewidencjonowanie zewntrznych dokumentów jako faktury zakupu. dokumentów kasowych (KP. KW) w definiowanych przez uytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla kadej kasy. Modu wspólny z Rewizorem GT.
Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpata na konto. wypata z konta) z podziaem na rachunki bankowe podmiotu. Modu wspólny z Rewizorem GT.
Moliwo dopisywania transferów bankowych pomidzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone s operacje wpaty i wypaty z konta.
Moliwo okrelania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wycigów bankowych.
Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe musz by ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
Moduy rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
Obsuga 4 rodzajów rozrachunków: (N) nalenoci. (Z) zobowizania. (SN) spaty nalenoci. (SZ) spaty zobowizania.
Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców. dostawców. pracowników. urzdów skarbowych i oddziaów ZUS.
Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostpna jest równie moliwo rcznego wprowadzenia rozrachunków.
Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo. zbiorczo. przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu. za pomoc dokumentu kompensacyjnego.
Obsuga programu ródowego (Subiekt GT. Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w moduach rozrachunkowych.
Obsuga cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT patnych kart patnicz lub ratalnie. Naleno na centrum autoryzacji kart patniczych jest automatycznie wizana ze spat nalenoci na patnika (odbiorc dokumentu).
Pena historia rozrachunków – moliwo obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzie (3 zestawienia standardowe).
Modu Kompensaty. umoliwiajcy ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
Obsuga 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna. kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.

Kartoteki

Kartoteka kontrahentów z podziaem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
Moliwo przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domylny rabat. patno. itd.
Moliwo dodawania zdjcia do kontrahenta.
Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
Moliwo definiowania 8 pól wasnych.
Moliwo ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
Deaktywacja nieuywanych kontrahentów.
Przesyanie danych o kontrahentach do innych oddziaów za pomoc komunikacji plikowej.
Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez email. telefon. fax. oraz numery komunikatorów internetowych.
Ewidencja asortymentu w podziale na towary. usugi. komplety i opakowania.
Moliwo montowania kompletów ze skadników zgodnie ze specyfikacj.
Przesyanie danych o towarach midzy oddziaami za pomoc komunikacji plikowej.
Deaktywowanie nieuywanych pozycji kartoteki towarowej.
Rozbudowana kalkulacja cen z uwzgldnieniem wielu poziomów cen. wasnych narzutów. mar. ce. itd.
Specyfikowanie danych niezbdnych do wspópracy z urzdzeniami zewntrznymi (nazwa fiskalna. kod PLU. towar do waenia na wadze etykietujcej. otwarta cena w kasie fiskalnej).
Moliwo przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
Moliwo przypisania sprzeday towaru przez warto.
Definiowanie rónych stawek VAT przy zakupie i sprzeday.
Definiowanie powizanego asortymentu. który automatycznie jest wstawiany do zawartoci dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
Definiowanie danych niezbdnych do deklaracji Intrastat.
Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
Definiowanie do 8 pól wasnych asortymentu towarowego.
Moliwo wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej. m.in. zmiany stawek VAT. PKWiU. cechy. grupy.
Kartoteka wspólników i wacicieli.
Kartoteka instytucji z podziaem na urzdy skarbowe i oddziay ZUS.
Obsuga wielu innych sowników kartotekowych zebranych w module Sowniki.

Wspópraca z urzdzeniami zewntrznymi

Drukowanie dokumentów za pomoc drukarek graficznych i tekstowych.
Obsuga ponad 100 modeli kas fiskalnych.
Obsuga prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
Obsuga prawie 20 modeli wag etykietujcych.
Moliwo wspópracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS). wraz z obsug kodów ze zmienn iloci. cen i wag.
Udostpnione przesyanie i importowanie danych o towarach. odbiór sprzeday. raporty dobowe i okresowe. oraz wiele innych operacji.
Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnoci ich wykonywania.
Mechanizm synchronizacji zapewniajcy zgodno danych midzy Subiektem GT a urzdzeniami.
Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostae funkcjonalnoci

Obsuga deklaracji Intrastat.
Definiowanie promocji na okrelone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
Definiowanie i generowanie wielu cenników.
Moliwo wykonywania przeceny z moliwoci wyboru cen. które maj ulec zmianie. sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrglaniem zarówno do penych groszy/zotych. jak i do kocówek „.99”.
Moliwo zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów. jak i kontrahentów za pomoc wielu szablonów.
Wiele zestawie prezentujcych sprzeda oraz zakupy w wielu ujciach w wybranym okresie. stan rozrachunków. rejestry VAT sprzeday i zakupu oraz wiele innych.
Moliwo tworzenia wasnych zestawie opartych na technologii SQL. XML. COM.
Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
Moliwo tworzenia wasnych wzorców wydruku w oparciu o istniejce ju wzorce fabryczne.
Moliwo eksportowania i importowania wzorców.
Konfigurowalna kontrola poprawnoci NIPu kontrahentów oraz rachunków bankowych.
Rozbudowane parametry i sowniki zebrane w dedykowanych i osobnych moduach. Dodatkowo. kontekstowo wybrane parametry i sowniki s równie dostpne z poziomu kadego moduu.
Moliwo szczegóowego okrelenia uprawnie do wszystkich opcji w programie (Sowniki-Personel).
Obsuga programu za pomoc klawiatury.
Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt. mikroSubiekt dla Windows. Subiekt 4. Subiekt 5/Euro. Subiekt dla Windows.
Rozbudowana archiwizacja danych: moliwo archiwizacji w trakcie pracy programu. archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalno dla biur rachunkowych). ustawianie harmonogramu archiwizacji. dowolne tworzenie nazwy archiwum. moliwo ustalania kompresji archiwum oraz moliwo zabezpieczenia archiwum hasem.
Praca sieciowa i moliwo definiowania wielu uytkowników programu.
Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000. 2005. 2008 lub 2008 R2.
Unikatowy mechanizm InsMaila informujcy o wanych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut. dostpne nowe wersje programu).
Archiwizacja baz danych z moliwoci ustalania harmonogramów.
Kontekstowy system pomocy uruchamiajcy temat zgodny z miejscem wywoania.
Pena integracja z programem ksigowym Rachmistrz GT (ksiga przychodów i rozchodów. podatek zryczatowany). wspólna kartoteka kontrahentów.
Pena integracja z programem ksigowym Rewizor GT (ksiga handlowa). wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
Pena integracja z programem Gestor GT (zarzdzanie relacjami z klientami). wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Ceneo

Komputery

Oprogramowanie

Zarządzanie firmą

InsERT Subiekt GT na 3 stanowiska (SGT)

hyperbook
, rtx 2080 ti msi
, e7
, rysik
, conkor
, android czy smart tv
, gry zręcznościowe pc
, krux
, asus p8p67
, nzxt h710
, blackwidow elite
, uchwyt na telefon z ładowarką
, zakrzywiony monitor
, olej lniany na zaparcia

yyyyy

About the author