Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2017-07-22 100. lecie aresztowania Piłsudskiego

 Minęło już 100 lat jak Józef Piłsudski został aresztowany

   W dniu 22 lipca 2017 roku w Gdańsku grupa rekonstrukcyjna odtworzyła wydarzenie z przed stu lat. Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia był Związek Piłsudczyków RP TPJP Okręg Gdański w Gdańsku pod przewodnictwem płk Związku Tadeusza Zbigniewa Pluty. Zdjęcia oddadzą pełny obraz całego wydarzenia.
Poniżej trochę faktów.
    W lipcu 1917 r. żołnierze Legionów odmówili przysięgi, w której mieli występować, jako żołnierze Polskich Sił Zbrojnych (Polniche Wehrmacht) dowodzonym przez niemieckiego oficera gen von Beselera. Pierwszy brygadier Polski Józef Piłsudski powiedział, że: „Nasza wspólna droga z Niemcami skończyła się. Rosja - nasz wspólny wróg - skończyła swą rolę. Wspólny interes przestał istnieć. Wszystkie nasze i niemieckie interesy układają się przeciw sobie. Piłsudski mówił o armii polskiej tworzonej przez Beselera: „Wy do tej armii nie pójdziecie … im prędzej Niemcy przegrają tę wojnę tym lepiej. Właściwie Niemcy tę wojnę już przegrały”. W dniu 22 lipca 1917 r. Piłsudski zostaje aresztowany po pretekstem sfałszowanych dokumentów podróży i osadzony w areszcie w Gdańsku wraz z Kazimierzem Sosnkowskim 23 lipca. Następnie przewiezieni obaj docelowo aż do Magdeburga, w którym przebywali do 9 listopada 1918 r.

Źródło: Wacław Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. I 1867-1920, Londyn 1977

Przygotował mgr Julian Aleksander Michaś

    W dniu 22 lipca 2017 r. obchodziliśmy 100 rocznicę osadzenia w Areszcie Gdańskim brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz szefa sztabu I Brygady Legionów płk Kazimierza Sosnkowskiego. Z tej okazji Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP zainicjował zorganizowanie Uroczystości poświęconej temu wydarzeniu. Ważnym odniesieniem do tej rocznicy stała się rekonstrukcja faktu przewiezienia do Gdańska więźniów specjalnych tj : brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz szefa sztabu I Brygady Legionów płk Kazimierza Sosnkowskiego. Uroczystość nasza - wpisała się w realizację programu „NIEPODLEGŁA” na lata 2017 – 2021 w Województwie Pomorskim. Objęta została patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego pana Dariusza Drelicha. W zdarzeniu tym wzięło udział liczne grono koleżanek i kolegów z Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Krajowego gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy. Uroczystość wsparta również została przez władze miasta Gdańska, kierownictwa: Służby Więziennej, Policji, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskich Kolei Państwowych.

   O godzinie 12.45 w Holu Głównym Dworca PKP w Gdańsku zebrali wszyscy uczestnicy oraz goście zaproszeni. Decyzją Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy została nadana nominacja do stopnia ppłk-a Związku majorowi Służby Więziennej Waldemarowi Kowalskiemu – który zlokalizował w latach 80- tych celę czasowego osadzenia Józefa Piłsudskiego aresztowanego przez władze pruskie w wyniku tzw. Kryzysu przysięgowego Legionów Polskich. Ważnym odniesieniem do dzisiejszej rocznicy stała się rekonstrukcja faktu przywozu do Gdańska więźniów specjalnych w której wzięli koledzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg” z Malborka . Osoby odgrywające Józefa Piłsudskiego oraz Kazimierza Sosnkowskiego wyprowadzone zostały e otoczeniu patrolu żandarmerii pruskiej z terenu Dworca w kierunku Aresztu na ulicę mającą obecnie nazwę 3 Maja.

   Pod bramą aresztu rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Warty honorowe zaciągnęli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Związku Piłsudczyków RP. oraz Związku Strzeleckiego RP. Uroczystość otworzył Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP Tadeusz Zbigniew Pluta płk Związku. W Uroczystości obok piłsudczyków wzięli udział m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, europoseł Anna Fotyga, przedstawiciele służb mundurowych, kombatantów oraz wielu przedstawicieli innych środowisk. W trakcie uroczystości ppłk Związku Waldemar Kowalski uhonorowany został nadaniem funkcji Strażnika Celi, oraz pamiątkowym ryngrafem, który został umieszczony na stałe w historycznym miejscu odosobnienia Józefa Piłsudskiego.
Po złożeniu wieńców – uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić historyczną Celę.

Tadeusz Zbigniew Pluta płk Związku Prezes Okręgu Gdańskiego


mt_gallery:

Foto Przemysław Klajna

Poprawiono: poniedziałek, 31, lipiec 2017 18:55

Odsłony: 226

2017-06-03 Majątek Giże Marczak

   W dniu 3 czerwca 2017 roku odbyła się w MAJĄTKU GIŻE MARCZAK na Mazurach uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w przededniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorem był  Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Olecku, którego Prezesem jest płk Związku dr inż. Władysław Krajewski i gospodarze uroczystości por. Związku Anna Marczak i mjr Związku  Lech Marczak.

   Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której celebransem był  Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku ks. dr Antoni Skowroński. Kazanie wygłosić komandor podporucznik kapelan 15-gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy, które zostało nagrodzone brawami zebranych. Następnie został odsłonięty  pomnik poświęcony Odzyskaniu Niepodległości. Do odsłonięcia zostali poproszeni:  Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski, Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Pan Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Oddziału Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku Pan dr inż. Władysław Krajewski, przedstawicielka młodego pokolenia naszej ziemi rodzinnej, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Daria  Dwojakowska - laureatka konkursu historycznego i Mikołaj Marczak- uczeń  III klasy LO.

  Gość szczególny Pan Edmund Czepułkowski.  Jego rodzice nabyli w 1920 roku  część dóbr z Majątku Piłsudskich z Zułowie, skąd została przywieziona ziemia i z Powiewiórki - miejsca, gdzie został ochrzczony Wódz Legionów. Na zakończenie odsłonięcia pomnika została oddana salwa  przez kompanię honorową 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Po poświęceniu pomnika i złożeniu kwiatów biało czerwonych Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Pan Stanisław Władysław Śliwa, odznaczył Złotym Krzyżem  Związku Piłsudczyków RP Sztandar 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej  z Suwałk i sztandary szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego z Gołdapi,  Gąsek, Stradun i Sejn.

   Ważnym punktem uroczystości było nadanie stopni  oficerskich Związku Piłsudczyków i wręczenie pamiątkowych ryngrafów za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym i krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości został zasadzony "Dąb Odzyskania Niepodległości". "Często zapominamy, że nasz naród to nie tylko my, żyjący obecnie, ale ci, co byli przed nami oraz ci, co będą po nas. Aby upamiętnić tę uroczystą chwilę zasadzimy "Dąb Odzyskania Niepodległości". Na pamiątkę dla przyszłych pokoleń umieścimy kapsułę czasu przy korzeniach dębu." - zapowiedział Prowadzący. Ks. Kanonik Czesław Król z Gołdapi odczytał treść przesłania dla przyszłych pokoleń, które zostało podpisane, umieszczone w mosiężnej kapsule i umiejscowione między korzeniami Dębu. Do podpisania kapsuły czasu zostali poproszeni:

   Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kopiczko, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olecku płk  Związku dr inż. Władysław Krajewski, Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie, ks. kanonik Romuald  Ciechowicz, Komandor Podporucznik Kapelan 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy, Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pan Wiesław Jan Wysocki, Komendant Główny  Ochotniczych Hufców Pracy Pan  Marek Surmacz. Właściciele Majątku Giże Marczak:
 por. Związku RP  Anna Marczak, mjr Związku RP Lech Marczak dzieci: Marek, Alicja, ppor. Związku Mateusz Marczak, Mikołaj Marczak. Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów  Gimnazjum nr 2 w Olecku i Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych.


mt_gallery:

Zdjęcia Bronisław Seweryn Błański
Tekst Lech Marczak
Opracowanie Julian Aleksander Michaś

Poprawiono: czwartek, 08, czerwiec 2017 10:52

Odsłony: 420

2017-05-12 Piłsudczycy w Butrymańcach


Piłsudczycy w Butrymańcach z modlitwą za Marszałka

   Gdyby nie On, Józef Piłsudski, po trosze Żmudzin, Polak z serca i po trosze Litwin, nie bylibyśmy tu, gdzie Wista wartko płynie, gdzie Niemen zakolami pcha się przez Białoruś i Litwę, gdzie wysoko w górę piętrzą się Tatry, gdzie szumią fale Bałtyku.

   To On wstrzymał hordy bolszewików, podobnie jak kilka wieków wcześniej Sobieski uratował Europę przed islamem. W maleńkiej parafii w Butrymańcach na południc od Wilna, przy samej granicy z Białorusią, Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył spotkanie z modlitwą w intencji Marszałka, w Jego 82. Rocznicę śmierci. Nieprzypadkowo wybrano Butrymańce. Tu posługuje Bogu i ludziom jeden z największych patriotów, ksiądz Józef Aszkiełowicz, legenda nic tylko kapłaństwa, ale wszystkich Polaków zamieszkujących Litwę. Praw-dziwy autorytet wiary i szacunku dla dawnych Kresów i Macierzy. Podczas Mszy świętej koncelebrowanej przez księdza infułata naczelnego kapelana ZP RP generała Mariana Próchniaka i ks. Józefa Aszkiełowicza proszono Boga o spokój duszy twórcy Państwa Polskiego, o wzajemny szacunek obu narodów, polskiego i litewskiego, o pokój na świecie. Po liturgii Mszy zostały wręczone najwyższe odznaczenia piłsudczyków.

   Złotymi Krzyżami Związku uhonorowano księdza Józefa Aszkiełowicza i Edwarda Klonowskiego, niestrudzonego kombatanta, „wiecznego" opiekuna kwater legionistów, najwierniejszych żołnierzy Marszałka. Srebrnym krzyżem uhonorowano redaktora Wilnoteki, współpracownika TVP Polonia. Walentego Wojniłło. Za jego solidność i wytrwałość w „malowaniu" obrazem i słowem rzeczywistości Polaków zamieszkujących współczesna Litwę - uzasadniał Stanisław Śliwa, prezes Zarządu Krajowego, generał ZPRP. Później Kawalkada samochodów z Butrymańc udała się na wileńską Rossę tam gdzie obok Matki spoczywa serce Józefa Piłsudskiego.

   W tym szczególnym, drogim miejscu polskiej pamięci oddano cześć Marszałkowi, złożono wieniec, zapalono znicze. Cześć delegacji wraz z księdzem Józefem Aszkiełowiczem udała się do Ostrej Bramy i do Hospicjum, a prezes Zarządu Krajowego, generał Związku Stanisław Śliwa i naczelny kapelan ZP RP ks. infułat generał Marian Próchniak pojechali do Radia Znad Wilii. by uczestniczyć w cyklicznej autorskiej audycji „Spotkania z Polska” Były wspomnienia, historia powstania Związku, tradycje piłsudczykowskie, legionowe Złotym krzyżem odznaczony został kpt. Edward Klonowski pieśni. Oj, niejednemu Polakowi zakręciła się Iza w oku... Okazało się po rozmowie z senator Anną Grażyna Sztark, że najwyższy i największy pomnik Marszałka stoi w Koszalinie, na Pomorzu.

   I takie też było pytanie konkursu radiowego. Uważnie słuchali tej audycji nasi Rodacy, bo odpowiedzią nie było problemu. W audycji „Spotkania z Polska" było bardzo wiele pierwiastków patriotycznych, bardzo wiele ciepłych słów kierowanych do Rodaków i braci Litwinów, Poza anteną ks. infułat gen. Marian Próchniak z satysfakcją stwierdził, że już się zauważa poprawny stosunek do Polaków, jest więcej wzajemnego zrozumienia. W Radiu Znad Wilii dużo było Polski, wszak audycja nosi nazwę „Spotkania z Polską" Józef Aszkiełowicz również odebrał złoty krzyż piłsudczyków. Zapewne jest jeszcze sporo do zrobienia, ale już widać ocieplenie klimatu. To może rokować dobrą; sąsiedzką współpracę i zrozumienie - dodał. Po radiowej audycji delegacji generałów i pułkowników Związku była podejmowana obiadem przez ustępującego ambasadora RP w Wilnie Jarosława Czubińskiego. Ponownie była okazja do wspomnień, do wielu ważnych polsko-polskich rozmów w sympatycznej atmosferze.

   W ubiegły piątek pogoda wyjątkowo dopisała. Słońce zachęcało do realizacji dalszej części programu pobytu delegacji piłsudczyków na Wileńszczyźnie. Tym razem sznur samochodów udał się do miejsca gdzie „wszystko się zaczęło jak mówił o Wadowicach i o sobie święty Jan Paweł II. W Zułowie też się wszystko zaczęło. Tu na świat 150 lat łomu przyszedł Józef Klemens Piłsudski. Jeszcze straszą kołchozowe, porozbijane obory, ale widać rękę ZPL ich staranność o te szczególne miejsce historii, nie tylko naszego państwa. Dąb, który jeszcze rośnie w miejscu, gdzie stała kołyska małego Ziuka, niestety z każdym rokiem jest córa bardziej anemiczny. Kilka lal temu pisałem, że toczy go grzyb o nazwie opieńka. To wyjątkowo złośliwy grzyb. Jeszcze kilka lat i dąb posadzony ręką prezydenta RP. Ignacego Mościckiego może się przewrócić. To dobrze, że w 2005 roku w święto Niepodległości Kurier Wileński' i leśnicy z Pomorza pobrali żołędzie i udało się wyhodować kilkanaście młodych dębczaków. Rosną teraz przed urzędami szkołami, a nawet w rezydencji śp. Konstantego Jerzego hrabiego Śniadeckiego.

   Tyle jest miejsc związanych z Marszałkiem, tyle tu pamiątek, tak miłych naszemu sercu - mówi generał Stanisław Śliwa. Delegacja ustawiła się do oddania honorów przed pamiątkowym obeliskiem. Odmówiono modlitwę za Marszałka i śpiewaliśmy, długo śpiewaliśmy legionowe pieśni. Mimo że już pora była wracać, nawet 400 kilometrów do Olecka tam zjechali się z całej Polski piłsudczycy to nikt nic patrzył na zegarek. Kilku oficerów pobrało w Zułowie ziemię i kamienie, które pojechały do Macierzy pod miejsca upamiętniające Marszałka Piłsudskiego. Nieprzypadkowo wybrano Butrymańce. Tu posługuje Bogu i ludziom jeden z największych patriotów, ksiądz Józef Aszkiełowicz, legenda nie tylko kapłaństwa, ale wszystkich Polaków zamieszkujących Litwę. Prawdziwy autorytet wiary i szacunku dla dawnych Kresowi Macierzy
Delegacja piłsudczyków przed Mauzoleum Marszałka na wileńskiej Rossie.

KURIER WILEŃSKI • Sobota, 20 - poniedziałek, 22 maja 2017 r.

mt_gallery:

 

Opracowanie Julian Aleksander Michaś
Zdjęcia Bronisław Seweryn Błański

Poprawiono: czwartek, 08, czerwiec 2017 10:55

Odsłony: 449

2017-06-02 w Szczuczynie

  Meldunek prezesowi Zarządu Krajowego Stanisławowi Władysławowi Śliwie Generałowi Związku złożył płk związku Adam Jagusz następnie odbyła się msza św. za Ojczyznę. W Szczuczynie odbył się Zjazd Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. Atrakcją był występ uczniów z publicznego gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie, którzy odtańczyli Poloneza. Gospodarzem była Pani Anna Jagusz płk związku, prezes Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP w Szczuczynie dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Po liturgii odbył się występ artystyczny z udziałem młodzieży; Adama Jagusza, Przemka Jagusza oraz Emilii Nagel, Martyny Downar, Marii Jóźwiak i innych. Po występie artystycznym uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Stanisława Antoniego Szczuki gdzie na koniec wystąpili uczniowie uczniowie z publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie.
Zapraszamy do galerii zdjęć i ...

 mt_gallery:

 

 

Tekst i opracowanie Julian Aleksander Michaś

Zdjęcia oraz film Bronisław Seweryn Błański

Poprawiono: czwartek, 08, czerwiec 2017 10:53

Odsłony: 372

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 11 // Wczoraj 56 // W tym tygodniu 212 // W tym miesiącu 1252 // Ogółem 70664

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś