Smaller Default Larger

                             Zarys historii Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
                                                

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP – zrzesza członków zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Członkowie należą do Okręgów i Oddziałów  Związku m.in.: w miastach wojewódzkich i powiatowych (Warszawa, Łódź, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Radom, Wrocław, Częstochowa, Ciechanów, Głowaczów, Kalisz, Kraśnik, Lidzbark Warmiński, Mława, Pułtusk, Przasnysz, Wyszków, Ostrów Maz., Bemowo Piskie, Rozewie, Syców, Szczuczyn a za granicą Malmö, Wiedeń, Witebsk). Rokrocznie wzrasta ilość Oddziałow i Okręgów, na poczatku 2019 roku jest 19 Okręgów, 20 Oddziałow i 3 Oddziały zagraniczne.

     Do 1998 r. Związek, działał pod nazwą Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego (TPJP). 
TPJP  powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy WP.
W dniu 10.12.1988r. odbył się I Walny Zjazd na którym wybrano władze stowarzyszenia.
Uchwałą ZG TPJP z dn. 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Stowarzyszenia „PIŁSUDCZYK”, który początkowo wydawany był jako biuletyn, a od 1994r. przyjął formę kwartalnika społeczno--historycznego. Do 2019 roku wydano 75 numerów pisma.
 TPJP posiadał własny sztandar i odznakę z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego. Uroczyste poświęcenie Sztandaru odbyło się dn. 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej WP z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej.
      Celami statutowymi Towarzystwa, które również zostały przyjęte w Statucie ZPRP TPJP  było: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszych patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.
      W preambule deklaracji programowej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego ( Związek Piłsudskiego RP), (następnie ZPRP TPJP) zapisano:
 - Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej Niepodległości naród doprowadził.  Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.
 - Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i elit politycznych.
- Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

    Jedną z istotnych inicjatyw Zarządu Głównego TPJP była uchwała z dn. 23 września 1989 r. zobowiązująca do utworzenia Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wysiłkiem organizacyjnym Towarzystwa, ukonstytuował się Komitet Budowy, w którego skład weszło 7 członków TPJP, a przewodniczącym Komitetu został wiceprezes Zarządu Głównego TPJP p. Zygmunt Korwin – Sokołowski. Wielkim wysiłkiem OKBPMIP, w dniu 14 sierpnia 1995 r. – w 75-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej – z udziałem Prezydenta RP p. Lecha Wałęsy i córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej, został odsłonięty Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Jego imienia. Był to kolejny pomnik.  Pierwszy, staraniem Oddziału Białostockiego TPJP, został odsłonięty w Białymstoku w 73 rocznicę odzyskania Niepodległości (11.11.1991 r.). W uroczystości odsłonięcia tego pomnika wziął udział Prezydent RP na Uchodźstwie p. Ryszard Kaczorowski.
Z inicjatywy oddziałów i kół Towarzystwa powstało szereg innych pomników Marszałka m.in.: w Głowaczowie [2.11.1989r.], w Parczewie [8.11.1992r.], w Janowie [30.05.1994r.], w Konstantynowie [11.11,1994r.], w Opatowcu [25.12.1994r.], w Bychawie [28.05.1995r.], w Wołominie [13.08.1995r.], w Częstochowie [11.11.1997r.], w Mławie [8.11.1998r.], w Bielsku Podl. [19.09.1999r.], Szczecinie [19.03.2000r.], Gdyni [10.11.2013 r.]. W okresie działalności Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego odsłonięto kilkadziesiąt obelisków i tablic epitafijnych w wielu regionach Polski. Prawie w każdym mieście wojewódzkim czy w większości miast powiatowych zostały odsłonięte pomniki, obeliski czy tablice epitafijne poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. (Inicjatywa ta zawsze cieszyła się zainteresowaniem społeczeństwa i władz. Ciągle powstają nowe pomniki, popiersia i tablice. Z udziałem i zaangażowaniem Piłsudczyków  w 2018r. w Brukseli w czasie państwowej uroczystości odsłonięto popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego) . Tyczy to również nazwy ulic, placów czy instytucji samorządowych lub państwowych, którym nadawano imię Marszałka.  Związek zainspirował szereg szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby obrały za patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego są wśród nich: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, 14 Gimnazjum w Olsztynie, Szkoła Powszechna w Chorzelach czy Szkoła w Bogate. Ponad 60 byłych Gimnazjów i szkół ponadpodstawowych nosiło lub nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wielu funkcjonują Izby Pamięci Marszałka z których szczególnie prężnie działa Izba Pamięci w Rogóżu prowadzona przez Państwo Halinę i Józefa Zysk.
W terenowych strukturach Stowarzyszenia , w szerokim zakresie podejmowano działalność redakcyjno – edytorską, organizowano konkursy, wystawy sesje popularno- naukowe, czy okolicznościowe wieczornice poświęcone Marszałkowi.  Wiele uwagi TPJP przywiązywało do obchodów uroczystości patriotyczno- narodowych, aktywnie uczestnicząc w świętach państwowych, niepodległościowych i kombatanckich.  W stały kalendarz uroczystości niepodległościowych weszły obchody rocznic związanych z Marszałkiem m.in.; 5 grudnia – dzień urodzin, 19 marca – dzień imienin, 12 maja – dzień śmierci. Uroczystości te obchodzone były nie tylko przez środowiska Piłsudczykowskie, ale też inne ugrupowania niepodległościowe i kombatanckie. Do ceremoniału wojskowego wszedł, zapoczątkowany przez Piłsudczyków, obyczaj składania przez najwyższe władze państwowe i wojskowe pod Pomnikiem Marszałka na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wieńców i wiązanek kwiatów z okazji świąt państwowych i narodowych. Z inicjatywy TPJP, w dniu 16 września 1996 r.  powołano w Warszawie Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Piłsudczykowskich i Kombatanckich, Konwent Seniorów i Radę Programową, celem koordynacji centralnych uroczystości organizowanych w Warszawie przez te organizacje. Porozumienie to działało do 2010r. Członkowie Związku byli aktywnymi uczestnikami innych organizacji i stowarzyszeń o proweniencji niepodległościowej, m.in.: Stowarzyszenie Olszynka Grochowska, Rodziny Katyńskie czy Stowarzyszenie Katyńskie „Wdowi Grosz”. 

     IV Walne Zgromadzenie Delegatów TPJP, które obradowało 24 października 1998 r. w Warszawie podjęło uchwałę o dokonaniu zmian statutu Towarzystwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 października 1998 r. Stowarzyszenie przyjęło nazwę ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej dokonano kolejnych poprawek i uzupełnień w Statucie Związku m.in. na : VI Kongresie Delegatów, w dniu 9 czerwca 2007 r.; VIII Kongresie Delegatów, w dniu 27 listopada 2011 r.; IX Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów. W dniu 12 kwietnia 2013r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Związek Piłsudczyków RP TPJP został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 308552.

     Dużą uwagę Stowarzyszenie przywiązuje do symboliki związkowej, gdzie obok odznaczeń związkowych wprowadzono strój organizacyjny ( mundur z czapką "maciejówką") i stopnie związkowe. Zasady używania umundurowania oraz przyznania odznaczeń i stopni  Związkowych określa Regulamin - zatwierdzony jest przez Zarząd Krajowy ZPRP. Zgodnie też ze Statutem ( § 7 i § 11)  symbolami Związku również są: sztandar, odznaka organizacyjna Związku, którą jest profil głowy Józefa Piłsudskiego zwrócony w prawo, z napisem – w otoku – Związek Piłsudczyków RP.  Związek może nadawać odznaki organizacyjne: Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP [noszony na szyi]; Krzyż „Za zasługi dla Związku Piłsudczyków RP” (złoty, srebrny i brązowy), Ryngraf - „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP”, Dyplom uznania - w stylizowanej okładce z odznaką Związkową. 
W dniu 10 marca 2012 r. Sztandar Zarządu Krajowego ZPRP poświecił w Katedrze Polowej WP ks. biskup polowy gen. bryg. dr Józef Guzdek.  Wiele terenowych Okręgów i Oddziałów posiada własny Sztandar Związkowy wzorowany na Sztandarze Zarządu Krajowego. Silnym impulsem w działalności były uroczyste obchody XXV lecia Związku w dniu 13.09.2013 r. w Gdyni. Sukcesywnie organizowane są pielgrzymki piłsudczykowskie do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze w Częstochowie, delegacje do Zułowa na Litwie i na Kahlenberg w Wiedniu.

     Na XI Kongresie Delegatów ZPRP Prezesem Zarządu Krajowego ponownie wybrano kol. Stanisława Władysława Śliwę, który tą funkcję zajmuje do obecnej chwili. Wybór ten miał nastąpił zasadniczy wpływ na wzrost efektywności działania zarówno Zarządu Krajowego jak i terenowych struktur Związku. Wzrosła także ilość powoływanych lub reaktywowanych do ponownej działalności jego Oddziałów i Okręgów.
Nastąpił również wzrost działalności związanej ze Statutowym obowiązkiem popularyzowania dokonań Józefa Piłsudskiego i materialnego upamiętniania Jego wizerunku.  Zgodnie ze Statutem  §13 pkt. 4 jesteśmy zobligowani do tworzenia Społecznych Komitetów Budowy: pomników , obelisków, tablic epitafijnych upamiętniających Józefa Piłsudskiego.  Powstały zatem – w ostatnim okresie – pomniki Marszałka, w Gdyni, Rozewiu, Gdańsku, Koszalinie, Warszawie, Olecku - Giże, Krakowie, Kaliszu, Kozienicach, Ostrowie Wielkopolskim czy ostatnio w Namysłowie. Podkreślenia wymaga wiekopomne dzieło Związku, odsłonięcia i poświęcenie na Jasnej Górze w Częstochowie Tablicy Epitafijnej Józefa Piłsudskiego, dokonane podczas II Pielgrzymki Piłsudczyków, w dniu 18.08.2016 r. Uroczystość ta odbyła się w 95. rocznicę pielgrzymki Marszałka do Hetmanki Polskiej i w podziękowaniu za zwycięstwo w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej.
Podobny impuls w działalności Związku przyniosły uroczyste obchody: 150- tej rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego,  100. lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i XXX- lecia utworzenia Związku. Stały się one dodatkowym impulsem do zorganizowania szeregu uroczystości patriotyczno-religijnych, powołania nowych Oddziałów i Okregów ZPRP i wręczenia sztandarów związkowych.
Historycznymi wydarzeniami  Jubileuszu Niepodległości były: IV Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie, zorganizowana w dniach 22-23.08.2018 r. podczas której odbyły się uroczyste obchody XXX – lecia Związku Piłsudczyków RP oraz odsłonięcie Pomnika Marszałka w Brukseli, w dniach 7-11.11.2018 r. i wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego, gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy na konferencji w Parlamencie Europejskim. Jubileuszowe Święto Niepodległości Piłsudczycy uczcili uczestnicząc w Paradach Niepodległości i licznych uroczystościach patriotyczni - religijnych.  Aktualnie Związek Piłsudczyków RP liczy ponad 60 terenowych struktur związku (Okręgów, Oddziałów) w kraju i za granicą oraz kilka tysięcy członków i sympatyków.

Prezes
Zarzadu Krajowego Związku Piłsudczyków

Rezczypospolitej Polskiej

gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa

Załącznik nr 1

do „Regulaminu nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych: Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego

                                                                            Regulamin

                                  Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań Związku Piłsudczyków RP TPJP

1. Powołanie Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań wynika z postanowienia § 11 pkt.2 Statutu.

2. Kapituła rozpatruje wnioski w sprawie nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych. w.g zasad określonych w "Regulaminie nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych".

3. Kapituła liczy od 3 do 5 osób, wybranych spośród członków Zarządu Krajowego Związku lub Rady Generałów.

4. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Zarządu Krajowego ZPRP.

5. Przewodniczący Zarządu ZPRP jako Przewodniczący Kapituły rekomenduje Zarządowi Krajowemu pozostałych kandydatów na członków Kapituły.

6. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o nadanie odznaczenia lub stopnia organizacyjnego (awansu) odbywa się na zasadach określonych w §24 Statutu. W przypadku negatywnego wyniku głosowania Przewodniczący Kapituły informuje wnioskodawcę.

7. Kapituła przedstawia propozycję do zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy.

8. Zarząd Krajowy przyznaje odznaczenia i stopnie organizacyjne w formie uchwały.

                                                                              Prezes Zarządu Krajowego  ZPRP 

                                                                            gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa

REGULAMIN

NADAWANIA ODZNACZEŃ I STOPNI ORGANIZACYJNYCH

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

 

 

 

Odznaczenia organizacyjne

 

 

 § 1

 

 

 1. Na podstawie § 7 Statutu, Związek Piłsudczyków RP TPJP zwany dalej Związkiem nadaje odznaczenia oraz stopnie organizacyjne. Odznaczenia i stopnie organizacyjne są symbolami Związku.

 

 § 2

 

 1. Odznaczeniami organizacyjnymi Związku są:
  1. Order Honorowy
  2. Krzyż Honorowy (złoty, srebrny i brązowy)
  3. Medal „Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP TPJP”, (złoty, srebrny, brązowy)
  4. Odznaka „Honorowy Piłsudczyk”
  5. Ryngraf „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP TPJP”
  6. Dyplom uznania w twardej stylizowanej okładce
 2. Odznaczenia Związku nadawane są:
  1. Członkom Związku za zasługi dla organizacji
  2. Osobom i instytucjom spoza Związku w uznaniu szczególnych zasług za wspieranie działalności Związku lub upamiętnianie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach nadawane są odznaczenia wymienione w pkt.1.

 

 § 3

 

 1. Order Honorowy nadaje się za zasługi, uwzględniając:
  1. Efektywną i długotrwałą pracę organizacyjną na różnych szczeblach struktur Związku
  2. Osiągnięcia w dziedzinie rozwoju struktur Związku i rozpowszechnianiu jego działań
  3. Ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego
  4. Osiągnięcia w zakresie współpracy z instytucjami kultury, szkołami i młodzieżą
  5. Osiągnięcia w zakresie współpracy z organami samorządowymi
  6. Osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych
  7. Wzorową postawę etyczną i koleżeńską
 2. Krzyż Honorowy (złoty, srebrny i brązowy) nadaje się za zasługi uwzględniając:
  1. Ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego
  2. Osiągnięcia w zakresie popularyzacji działań i tradycji Związku
  3. Osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych
  4. Osiągnięcia w zakresie współpracy z innymi stowarzyszeniami patriotycznymi
  5. Wzorową postawę etyczną i koleżeńską
 3. Medal Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP TPJP nadaje za zasługi uwzględniając:
  1. Aktywną pracę w macierzystym oddziale, okręgu
  2. Sprawowane funkcje we władzach oddziału, okręgu
  3. Aktywność na rzecz rozpowszechniania działań związku i pozyskiwania członków
  4. Wzorową postawę etyczną i koleżeńską
 4. Odznakę „Honorowy Piłsudczyk” nadaje się za przyczynianie się do propagowania dokonań i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego w swoim lokalnym środowisku lub w skali ogólnokrajowej.
 5. Ryngrafem lub Dyplomem uznania honoruje się za zaangażowanie w działalność związkową, przyczynianie się do propagowania jego dokonań.

 

 

 § 4

 

 

 1. Odznaczenia organizacyjne nadawane są na pisemny wniosek członków Zarządu Krajowego lub Prezesów Okręgów lub Oddziałów.
 2. Wniosek w sprawie odznaczenia kierowany jest na ręce Prezesa Zarządu a następnie przekazywany do rozpatrzenia przez Kapitułę Honorową Odznaczeń i Mianowań, działającej w oparciu o regulamin. (zał.1)
 3. Kapituła wnioskuje do Zarządu Krajowego o podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaczenia.
 4. Odznaczenia wręczane są Przez Prezesa Zarządu lub upoważnioną przez niego osobę w szczególności podczas uroczystości związkowych lub w trakcie innych wydarzeń o charakterze patriotycznym.
 5. Zarząd Krajowy Związku w imieniu Związku może występować do Prezydenta RP lub właściwych ministrów z wnioskiem, o nadanie odznaczeń i orderów państwowych lub odznaczeń resortowych, szczególnie zasłużonym członkom Związku.

 

 

Stopnie Organizacyjne

 

 

§ 5

 

 

 1. Stopnie organizacyjne są stopniami funkcyjnym zbliżonymi do występujących w Wojsku Polskim w latach 1914-1920 . Używanie ich jako symboli na mundurach organizacyjnych jest wyrazem pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach. Noszenie historycznych mundurów przez Piłsudczyków – członków Związku ma na celu symboliczne przypominanie współczesnym pokoleniom Polaków ludzi, którzy wywalczyli niepodległości umiłowanej Ojczyzny.
 2. Stopnie organizacyjne są jednocześnie wyróżnieniem członka Związku, określającym staż i miejsce w hierarchii organizacyjnej.
 3. W Związku Piłsudczyków RP TPJ obowiązują następujące stopnie organizacyjne jednocześnie będące stopniami funkcyjnymi:
   1. generałowie Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. generał Związku Piłsudczyków (gen. zw.)
    2. generał dywizji Związku Piłsudczyków (gen. dyw. zw.)
    3. generał brygady Związku Piłsudczyków (gen. bryg. zw.)
   2. oficerowie starsi Związku Piłsudczyków RP TPJP:
    1. pułkownik Związku Piłsudczyków (płk. zw. )
    2. podpułkownik Związku Piłsudczyków (p. płk. zw.)
    3. major Związku Piłsudczyków (mjr zw.)
   3. oficerowie młodsi Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. kapitan Związku Piłsudczyków (kpt. zw.)
    2. porucznik Związku Piłsudczyków (por. zw.)
    3. podporucznik Związku Piłsudczyków (p. por. zw.)
    4. chorąży Związku Piłsudczyków (chor. zw.)
   4. podoficerowie Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. starszy sierżant Związku Piłsudczyków
    2. sierżant Związku Piłsudczyków (sierż. zw.)
    3. plutonowy Związku Piłsudczyków (plut. zw.)
    4. starszy kapral Związku Piłsudczyków (st. kpr. zw.)
    5. kapral Związku Piłsudczyków (kpr. zw.)
   5. szeregowcy Związku Piłsudczyków RP TPJ:
    1. starszy szeregowy Związku Piłsudczyków (st. szer. zw.)
    2. szeregowy Związku Piłsudczyków (szer. zw.)
 4. Posługę duszpasterską w Związku pełnią: Kapelan Naczelny ZP RP TPJ przy Zarządzie Krajowym i kapelani Okręgów i Oddziałów

 

 § 6

 

 1. Zasady nadawania stopni organizacyjnych.
  1. Stopnie organizacyjne Związku przysługują tylko jego członkom.
  2. Stopień organizacyjny szeregowego Związku, otrzymują wszystkie osoby z chwilą przyjęcia ich w poczet członków Związku.
  3. Stopnie szeregowych i podoficerów nadają Zarządy Oddziałów i Okręgów w formie uchwały.
  4. Stopnie oficerskie nadaje Zarząd Krajowy w trybie wniosków złożonych do Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań (zał. 1).
  5. Stopnie oficerskie nadawane są również członkom Związku, którym nadano stopnie oficerskie podczas służby w resortach mundurowych. Nadawany stopień organizacyjny musi być stopniem równorzędnym w stosunku do stopnia już posiadanego (nostryfikacja stopnia).
  6. Stopnie generałów nadaje się zasłużonym członkom Związku w szczególności pełniącym funkcje w Zarządzie Krajowym lub funkcję Prezesa Okręgu.
  7. Najwyższy stopień organizacyjny – Generał Związku Piłsudczyków RP, przysługuje Prezesowi Zarządu Krajowego i nadawany jest uchwałą Zarządu Krajowego na pierwszym posiedzeniu, po zakończeniu obrad Kongresu Delegatów ZP RP TPJP.
 2. Stopnie oficerskie wręczane są przez Generała Zawiązku Piłsudczyków RP - Prezesa
 3. Zarządu Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę w szczególności podczas uroczystości związkowych lub w trakcie innych wydarzeń o charakterze patriotycznym.

 

 § 7

 

 

 1. Generałowie nie pełniący funkcji w strukturach Związku powoływani są do Rady Generałów przez Generała Związku Piłsudczyków - Prezesa Zarządu Krajowego . Rada Generałów jest organem doradczym Generała Związku Piłsudczyków - Prezesa Zarządu Krajowego .
 2. Prezes Zarządu Krajowego, kończący kadencję, zachowuje dotychczasowy stopień organizacyjny, otrzymując tytuł Honorowego Prezesa Związku i wchodzi w skład Rady Generałów.

 

 

Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP

gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa

 

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań ZPRP TPJP

 

                                                       

REGULAMIN

NADAWANIA ODZNACZEŃ I STOPNI ORGANIZACYJNYCH

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

 

Odznaczenia organizacyjne

 

 

§ 1

 

1. Na podstawie § 7 Statutu, Związek Piłsudczyków RP TPJP zwany dalej Związkiem nadaje odznaczenia oraz stopnie organizacyjne. Odznaczenia i stopnie organizacyjne są symbolami Związku.

 

§ 2

 

1. Odznaczeniami organizacyjnymi Związku są:

1.1 Order Honorowy

1.2 Krzyż Honorowy (złoty, srebrny i brązowy)

1.3 Medal „Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP TPJP”, (złoty, srebrny, brązowy)

1.4 Odznaka „Honorowy Piłsudczyk”

1.5 Ryngraf „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP TPJP”

1.6 Dyplom uznania w twardej stylizowanej okładce

 

2. Odznaczenia Związku  nadawane są:

2.1 Członkom Związku za zasługi dla organizacji

2.2 Osobom i instytucjom spoza Związku w uznaniu szczególnych zasług za wspieranie działalności Związku lub upamiętnianie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach nadawane są odznaczenia wymienione w pkt.1.

     

 

§ 3

 

1. Order Honorowy nadaje się za zasługi, uwzględniając:

1.1 Efektywną i długotrwałą pracę organizacyjną na różnych szczeblach struktur Związku

1.2 Osiągnięcia w dziedzinie rozwoju struktur Związku i rozpowszechnianiu jego działań

1.3 Ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego

1.4 Osiągnięcia w zakresie współpracy z instytucjami kultury, szkołami i młodzieżą

1.5 Osiągnięcia w zakresie współpracy z organami samorządowymi

1.6 Osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych

1.7 Wzorową postawę etyczną i koleżeńską

 

2. Krzyż Honorowy (złoty, srebrny i brązowy) nadaje się za zasługi uwzględniając:

2.1 Ewidentne rezultaty w zakresie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego

2.2 Osiągnięcia w zakresie popularyzacji działań i tradycji Związku

2.3 Osiągnięcia w zakresie organizacji uroczystości patriotyczno – religijnych

2.4 Osiągnięcia w zakresie współpracy z innymi stowarzyszeniami patriotycznymi

2.5 Wzorową postawę etyczną i koleżeńską

3. Medal Zasłużony dla Związku Piłsudczyków RP TPJP  nadaje za zasługi uwzględniając:

3.1 Aktywną pracę w macierzystym oddziale, okręgu

3.2 Sprawowane funkcje we władzach oddziału, okręgu

3.3 Aktywność na rzecz rozpowszechniania działań związku i pozyskiwania członków

3.4 Wzorową postawę etyczną i koleżeńską

 

4. Odznakę „Honorowy Piłsudczyk” nadaje się za przyczynianie się do propagowani dokonań

    i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego w swoim lokalnym środowisku lub w skali

    ogólnokrajowej.

 

5. Ryngrafem lub Dyplomem uznania honoruje się za zaangażowanie w działalność

    związkową, przyczynianie się do propagowania jego dokonań.

 

 

 

§ 4

 

 

1. Odznaczenia organizacyjne nadawane są na pisemny wniosek członków Zarządu

    Krajowego lub Prezesów Okręgów lub Oddziałów.

 
2. Wniosek w sprawie odznaczenia kierowany jest na ręce  Prezesa Zarządu a następnie

    przekazywany do rozpatrzenia  przez Kapitułę Honorową Odznaczeń i Mianowań,

    działającej w oparciu o regulamin. (zał.1)


3. Kapituła wnioskuje do Zarządu Krajowego o podjęcie uchwały w sprawie przyznania

    odznaczenia.


4. Odznaczenia  wręczane są Przez Prezesa Zarządu lub upoważnioną przez niego osobę w

    szczególności podczas uroczystości związkowych lub w trakcie innych wydarzeń o

    charakterze patriotycznym.


5. Zarząd Krajowy Związku w imieniu Związku może występować do Prezydenta RP lub

    właściwych ministrów z wnioskiem, o nadanie odznaczeń i orderów państwowych lub

    odznaczeń resortowych, szczególnie zasłużonym członkom Związku.

 

 

Stopnie Organizacyjne§ 5

 

 

1. Stopnie organizacyjne są stopniami funkcyjnym zbliżonymi do występujących w Wojsku

Polskim w latach 1914-1920 . Używanie ich jako symboli na mundurach organizacyjnych

jest wyrazem pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach.  Noszenie

historycznych mundurów przez Piłsudczyków – członków Związku ma na celu symboliczne przypominanie współczesnym pokoleniom Polaków ludzi, którzy wywalczyli

niepodległości umiłowanej Ojczyzny.

 

2. Stopnie organizacyjne są jednocześnie wyróżnieniem członka Związku, określającym staż i

    miejsce w hierarchii organizacyjnej.

 

3. W Związku Piłsudczyków RP TPJ obowiązują następujące stopnie organizacyjne    jednocześnie będące stopniami funkcyjnymi:

 

a)      generałowie Związku Piłsudczyków RP TPJ:

·         generał Związku Piłsudczyków  (gen. zw.)

·         generał dywizji Związku Piłsudczyków (gen. dyw. zw.)

·         generał brygady Związku Piłsudczyków (gen. bryg. zw.)

 

b)     oficerowie starsi Związku Piłsudczyków RP TPJP:

·         pułkownik Związku Piłsudczyków (płk. zw. )

·         podpułkownik Związku Piłsudczyków (p. płk. zw. )

·         major Związku Piłsudczyków (mjr zw.)

 

c)      oficerowie młodsi Związku Piłsudczyków RP TPJ:

·         kapitan Związku Piłsudczyków (kpt. zw.)

·         porucznik Związku Piłsudczyków (por. zw.)

·         podporucznik Związku Piłsudczyków (p. por. zw.)

·         chorąży Związku Piłsudczyków (chor. zw.)

 

d)      podoficerowie Związku Piłsudczyków RP TPJ:

·         starszy sierżant Związku Piłsudczyków

·         sierżant Związku Piłsudczyków (sierż. zw.)

·         plutonowy Związku Piłsudczyków (plut. zw.)

·         starszy kapral Związku Piłsudczyków (st. kpr. zw.)

·         kapral Związku Piłsudczyków (kpr. zw.)

 

e)       szeregowcy Związku Piłsudczyków RP TPJ:

·         starszy szeregowy Związku Piłsudczyków (st. szer. zw.)

·          szeregowy Związku Piłsudczyków (szer. zw.)

 

4. Posługę duszpasterską w Związku pełnią: Kapelan Naczelny ZP RP TPJ przy Zarządzie

    Krajowym i kapelani Okręgów i Oddziałów

 

 

 

§ 6

                                                                                                                                                                   

 

1.      Zasady nadawania stopni organizacyjnych.

        1.1 Stopnie organizacyjne Związku przysługują tylko jego członkom.

1.2  Stopień organizacyjny szeregowego Związku, otrzymują wszystkie osoby z chwilą  przyjęcia ich w poczet członków Związku.

1.3  Stopnie szeregowych i podoficerów nadają Zarządy Oddziałów i Okręgów w formie uchwały.

1.4  Stopnie oficerskie nadaje Zarząd Krajowy w trybie wniosków złożonych do Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań (zał. 1).

1.5  Stopnie oficerskie nadawane są również członkom Związku, którym nadano stopnie oficerskie podczas służby w resortach mundurowych. Nadawany stopień organizacyjny musi być stopniem równorzędnym w stosunku do stopnia już posiadanego (nostryfikacja stopnia).

1.6  Stopnie generałów nadaje się zasłużonym członkom Związku w szczególności pełniącym funkcje w Zarządzie Krajowym  lub funkcję Prezesa Okręgu.

1.7  Najwyższy stopień organizacyjny – Generał Związku Piłsudczyków RP, przysługuje Prezesowi Zarządu Krajowego i nadawany jest uchwałą Zarządu Krajowego na pierwszym posiedzeniu, po zakończeniu obrad Kongresu Delegatów ZP RP TPJP.

 

2.      Stopnie oficerskie wręczane są przez Generała Zawiązku Piłsudczyków RP - Prezesa

 Zarządu Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę w szczególności podczas uroczystości związkowych lub w trakcie innych wydarzeń o charakterze patriotycznym.

§ 7

 

 

1.      Generałowie nie pełniący funkcji w strukturach Związku powoływani są do Rady Generałów przez Generała Związku Piłsudczyków  - Prezesa Zarządu Krajowego  . Rada Generałów  jest organem doradczym Generała Związku Piłsudczyków  - Prezesa Zarządu Krajowego .

 

2.      Prezes Zarządu Krajowego, kończący kadencję, zachowuje dotychczasowy stopień organizacyjny, otrzymując tytuł Honorowego Prezesa Związku i wchodzi w skład Rady Generałów.

 

                                                                          Prezes Zarządu Krajowego  ZPRP TPJP

                                                                            gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa

 

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań ZPRP TPJP

 

Bieżące i archiwalne uchwały Organów Statutowych ZPRP dostępne są w Sekretariacie ZPRP Kontakt: płk.ZPRP Wita Pawłowska tel.kom. +48 515853000 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

971342
DzisiajDzisiaj123
WczorajWczoraj186
TydzieńTydzień725
MiesiącMiesiąc3514
Od początkuOd początku971342
Copyright © 2019 Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Krajowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Projekt i administracja strony do 2018 r. Julian Aleksander Michaś | Aktualizacja Zbigniew Borkowski